• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

මහාසෙන් දැහැන ගීත ඇල්බමයෙහි "රාවන ගීතය"

ගීත සහ කවි
  • වැදුම්: 3010
  • අදහස් 0

නිර්මාණය- 2011 සැප්තැම්බර්
ගායනය-සමන් ලෙනින්
සංගීතය-පබළු විජේගුණවර්ධන
රචනය-ධම්මික හෙට්ටිආරච්චි
ඉදිරිපත් කිරීම-රාවන සොයුරෝ

0
ආශ්‍රිත ප්‍රවර්ග: ගීත සහ කවි මෑත කාලීන

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

සිකුරාදා, 19 ඔක්තෝබර් 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

499832
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014