• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

රාවණ ගීතය

ගීත සහ කවි
  • වැදුම්: 2933
  • අදහස් 0

ගායනය-ජිනිදු ප්‍රවීන්, උදේශික සමරතුංග, තුසිත සැම්සන්
රචනය-G.S. විතානගමගේ
සංගීතය-ප්‍රසන්න දිසානායක, සමීර උදයංග, ජිනිදු ප්‍රවීන්

0
ආශ්‍රිත ප්‍රවර්ග: ගීත සහ කවි මෑත කාලීන

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

ඉරිදා, 21 ඔක්තෝබර් 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

502115
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014