• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

රාවණ රඡු ගීතය

ගීත සහ කවි
  • වැදුම්: 3417
  • අදහස් 0

අමරසිරි පීරිස්, සමන් ලෙනින් සහ බෙන් සොශැක් විසින් ගායනය කරන රාවණ රඡු ගීතය.

ගායනය-අමරසිරි පීරිස්, සමන් ලෙනින්, බෙන් සොශැක්

0

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

සිකුරාදා, 19 ඔක්තෝබර් 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

499790
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014