• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

රාවණ ගුහාව ITN වෙනස වැඩසටහන

ඓතිහාසික සාධක
  • වැදුම්: 5791
  • අදහස් 0

ITN වෙනස වැඩසටහන රාවණ රජු හා රාවණ ගුහාව අලලා සකස් කල වාර්තාමය වැඩසටහන.

0

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

අඟහරුවාදා, 13 නොවැම්බර් 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

515984
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014