• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

"හෙළයුගය සොයා යෑම" ලිපි එකතුව

රාවණ ඉතිහාසය
  • වැදුම්: 3059
  • අදහස් 0

කාංචන ගීත මනමේන්ද්‍ර මහතා රන්දිව පුවත්පතේ පළ කළ "හෙළයුගය සොයා යෑම" ලිපි එකතුව. ලිපි අයිතිය මෙන්ම මෙහි වගකීමත් රන්දිව පුවත්පතම සතු බවත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

ලිපි එකතුව මෙතනින් භාගත කර ගන්න.

http://www.mediafire.com/download/1attc9quuvex7ys/helayugaya1.rar

0
ආශ්‍රිත ප්‍රවර්ග: මෑත කාලීන රාවණ ඉතිහාසය

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

සිකුරාදා, 19 ඔක්තෝබර් 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

499856
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014