• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

"රාවණාවත" ලිපි එකතුව

රාවණ ඉතිහාසය
  • වැදුම්: 2822
  • අදහස් 0

ආචාර්ය මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර මහතා මව්බිම පුවත්පතේ පළ කළ "රාවණාවත" ලිපි එකතුව. ලිපි අයිතිය මෙන්ම මෙහි වගකීමත් මව්බිම පුවත්පතම සතු බවත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

b2ap3_thumbnail_2_20131101-044927_1.jpg

b2ap3_thumbnail_3_20131101-044932_1.jpg

b2ap3_thumbnail_1_20131101-044916_1.jpg

b2ap3_thumbnail_4_20131101-044935_1.jpgලිපි එකතුව මෙතනින් භාගත කර ගන්න.

http://www.mediafire.com/download/wrpt4ll7n3a5cr3/helayugaya2.zip

0
ආශ්‍රිත ප්‍රවර්ග: මෑත කාලීන රාවණ ඉතිහාසය

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

බදාදා, 17 ජනවාරි 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

354734
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014