• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

සීගිරිය පිළිබඳ කතා කෙරෙනු History Channel හි වැඩසටහන

වීඩියෝ දර්ශණ
  • වැදුම්: 3524
  • අදහස් 0

ලෝකය පුරා ප්‍රචලිත Ancient Aliens වැඩසටහන් මාලාවේ පස්වෙනි අදියරයේ දී සීගිරිය ගැනද සදහන් කරන ලදී. එහි වීඩියෝ දර්ශනය පහතින් දක්වා ඇත.

 

0

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

අඟහරුවාදා, 13 නොවැම්බර් 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

515954
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014