• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

කරඳගොල්ල අභිරහස් සිතුවම්

ඓතිහාසික සාධක
  • වැදුම්: 3000
  • අදහස් 0
0

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

බදාදා, 15 අගෝස්තු 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

454535
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014