• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

මහා රාවණ පෙරහැර

ජායාරූප එකතුව
  • වැදුම්: 2802
  • අදහස් 0

2013 සැප්තැම්බර් 28දා රාත්‍රී, දෙව්රම් විහාරය, පන්නිපිටිය.

0
ආශ්‍රිත ප්‍රවර්ග: ජායාරූප එකතුව මෑත කාලීන

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

ඉරිදා, 21 ඔක්තෝබර් 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

502078
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014