• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

මහා රාවණ උපහාර පූජාව

ජායාරූප එකතුව
  • වැදුම්: 2874
  • අදහස් 0

මහා රාවණ උපහාර පූජාව දෙව්රම් මහා විහාරය, පන්නිපිටිය. 2013-09-29

0
ආශ්‍රිත ප්‍රවර්ග: ජායාරූප එකතුව මෑත කාලීන

අදහස්

  • කිසිදු අදහසක් ලැබී නොමැත. පළමු අදහස ලබා දෙන්න.

ඔබේ අදහස ලබා දෙන්න

සිකුරාදා, 19 ඔක්තෝබර් 2018

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

499809
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014